Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

D'acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que, en tramitar aquest document, consentiu expressament que les vostres dades personals, siguin tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar les activitats del centre organitzades pel propi Ajuntament i que siguin incloses al fitxer propietat de l'Ajuntament de Barcelona. L'encarregat del tractament d'aquestes dades és QSL Serveis Culturals S.L., amb NIF B60641925. Tots aquests tractaments es legitimen pel vostre consentiment exprés, d'acord amb allò disposat als articles 6 i 9 del Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. No se cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol?licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Podeu consultar la informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades al lloc web següent: http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Les vostres dades seran eliminades un cop acabada la gestió de l'activitat indicada a la finalitat.

Condicions generals

- El centre es reserva el dret d'admissió cap aquelles persones que no respectin la feina dels docents i persones del centre, així com el procés d'aprenentatge de la resta de persones usuàries. - Les quotes dels tallers s'apliquen a partir dels preus públics aprovats per l'Ajuntament de Barcelona. La inscripció serà efectiva un cop pagada la quota establerta, sigui en línia o presencial, amb targeta de crèdit o dèbit. - Cal conservar el rebut de pagament i el full d’inscripció del taller. - En cap cas es retornaran els diners de la matrícula, tret d’algun cas molt excepcional justificat i només la primera setmana d’inici del taller. - Si el taller no arriba al nombre d’alumnes estimat, el centre farà la devolució de l’import corresponent durant els 15 dies posteriors a l’inici de taller.

Vols rebre informació?Logo del grup
Ajuntament de Barcelona

Gestió tècnica:
QSL Serveis Culturals S.L. (B60641925) | c/ Balmes 316, ent. 1a
qsl@qsl.cat

Espai Jove
ESPAI JOVE LES BASSES

Carrer Teide , 20
08031 Barcelona
932 563 600
info@lesbasses.org

Logo Miram Cloud